Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitscyclus

Jaarlijks evalueren we de kwaliteit en het effect van de inzet van de middelen van SWVAM. Daarvoor hebben we een eigen kwaliteitsbeleid ontwikkeld. Elk schooljaar kent twee ijkpunten:

  • plannen maken: vooraf
  • kwaliteit meten: achteraf  

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school beschikt over een actueel schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin beschrijft de school hoe er invulling wordt gegeven aan passend onderwijs. Het SOP is te vinden op de websites van de scholen zelf.

Plannen maken: vooraf

In het voorjaar stellen de scholen, op basis van hun SOP, een actieplan op voor het komende schooljaar. Hierin zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • een begroting van de beschikbare middelen
  • een uitwerking van concrete verbeteracties en ontwikkeltrajecten
  • het benoemen van de kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren

Vanuit SWVAM bezoeken we in het voorjaar alle scholen om de actieplannen door te spreken. Van deze voorjaarsronde maken we een verslag. Dit levert input op voor de actieplannen die SWVAM zelf opstelt voor het komende schooljaar.

Om tot werkbare indicatoren en meetbare opbrengsten te komen gebruiken we een model-actieplan.

Kwaliteit meten: achteraf

In het najaar kijken we met de scholen terug op het voorafgaande schooljaar. We bezoeken alle scholen opnieuw en brengen met hen de opbrengsten in beeld. Dat doen we op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren die vooraf zijn afgesproken. Van de najaarsronde maken we een verslag. Onze SWVAM-brede opbrengsten beschrijven we vervolgens in het bestuursjaarverslag.

Ontwikkelingsgerichte visitaties

Een belangrijk instrument om tot kwalitatieve ontwikkeling van passend onderwijs te komen, is de ontwikkelingsgerichte visitatie. Op alle scholen vindt eens in de drie jaar zo’n visitatie plaats. Deze is gericht op de ondersteuningsstructuur van de school en wordt collegiaal uitgevoerd. We maken gebruik van de methodiek van de VO-raad. De bevindingen van de visitatie nemen we als opbrengst mee in de gesprekken van de najaarsronde.

Een impressie van het verloop en de meerwaarde van een visitatie is te zien op deze video.

Verslagen voorjaarsrondes

Verslag voorjaarsgesprekken 2020
Verslag voorjaarsgesprekken 2019
Verslag voorjaarsgesprekken 2018

Verslagen najaarsrondes

Verslag najaarsgesprekken 2018
Verslag najaarsgesprekken 2017