Defenities

Definities

Op deze site hebben we het vaak over bepaalde definities of documenten, zoals een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) of een multidisciplinair overleg (MDO). Het is de verantwoordelijkheid van de school om deze documenten en bijeenkomsten te verzamelen en/of organiseren. Omdat het fijn is om als ouders te weten waar we het over hebben, leggen we de meest voorkomende termen hier uit.

Voor scholen en hulpverleners zijn deze documenten, handleidingen en stroomschema’s te vinden onder ‘Documenten’.

OPP

Wat is een OPP?

Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Dit is een wettelijke verplichting van de school. Een OPP is een individueel plan. Het vat samen wat een leerling kan en nodig heeft, hoe de school de leerling gaat ondersteunen en wat het perspectief van de leerling is. Ook biedt een OPP ruimte voor regelmatige evaluaties.

Waarom een OPP?

Een OPP maakt voor alle betrokken professionals inzichtelijk hoe zij een leerling kunnen ondersteunen. Het helpt de mentor en andere docenten om handelingsgericht te werken. Ook geeft het ouders duidelijkheid over wat de school kan bieden aan de leerling. Ouders en leerling worden altijd betrokken bij het opstellen en de evaluaties van een OPP.

Hoe maak ik een OPP?

Iedere school mag een eigen format OPP gebruiken. U kunt ook gebruik maken van het concept-OPP van SWVAM. Dit kunt u hier downloaden. Inmiddels zijn enkele scholen binnen SWVAM gestart met het gebruik van TOP dossier. Hier is een OPP in ingebouwd.

MDO

Wat is een MDO?

MDO staat voor multidisciplinair overleg. In dit overleg spreken ouders, leerling, school en eventuele andere betrokkenen over de ondersteuning van een leerling. Samen kijken alle partijen wat de leerling nodig heeft en hoe/door wie dit het beste geboden kan worden. In MDO’s worden afspraken gemaakt, vastgelegd en geëvalueerd. De orthopedagogen van ons Regioloket zijn beschikbaar om mee te denken bij MDO’s op scholen. De zorgcoördinator kan hiervoor contact opnemen met het secretariaat van het Regioloket.

Hoe voer ik een MDO?

SWVAM heeft een protocol MDO met een handig format dat gebruikt kan worden bij het organiseren en voeren van een MDO.

Toelaatbaarheidsverklaring via een MDO

Over de mogelijkheid voor het toekennen van een TLV (VSO) middels een MDO(-T) vindt u meer informatie op de pagina Procedure aanvraag TLV VSO .

TOP dossier

Voor de overstap van het (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of het praktijkonderwijs (PrO) is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt bij ons Regioloket aangevraagd via TOP dossier. Hier vindt u meer informatie met betrekking tot TOP dossier.

Toegang tot TOP dossier

TOP dossier is een online programma waarin alle gegevens over een leerling verzameld worden en toegankelijk gemaakt kunnen worden voor iedere professional die betrokken is bij het proces van de leerling. Om gebruik te maken van TOP dossier zijn inloggegevens nodig.

Hiervoor gebruikt u TOP dossier

VO-scholen maken gebruik van TOP dossier om middels het OndersteuningsPerspectiefPlan (OPP) handelingsgerichte ondersteuning te bieden aan hun leerlingen. Op het moment dat de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de VO-school kan bieden, kan het TOP dossier ingediend worden bij het samenwerkingsverband om zo een bovenschoolse ondersteuning of overstap naar een passendere plek aan te vragen.

Contactgegevens met betrekking tot TOP dossier

Scholen en professionals kunnen met alle vragen over TOP dossier terecht bij:

support@leerwinst.eu of 036 - 54 72 111
Voor al uw vragen over het gebruik van TOP dossier of over foutmeldingen in TOP dossier.
Na 14:00 uur kunt u per e-mail uw vraag stellen en eventueel een terugbelverzoek indienen.

Regioloket@swvam.nl
Indien u als school buiten de regio een TLV bij het samenwerkingsverband wilt aanvragen. U heeft daarvoor toegang nodig tot onze TOP dossier licentie.

 

info@appsassist.nl
Saskia Kuijer, indien u er met de helpdesk van TOP dossier niet uitkomt.

 

Handleidingen TOP dossier

Stroomschema OPP light (lichte ondersteuning)
TLV aanvraag VO scholen
TLV aanvraag PrO/VSO scholen  
Ondersteuningsaanvraag voor Plusworks, Digibende, VO+,Melding verzuim
Leerwinst/TOP Schooljaarovergang
Berichtgeving omtrent schooljaarovergang

Instructievideo’s

https://youtu.be/BZlthO25T_4
https://youtu.be/h0MFQ0duOBY
https://youtu.be/tELf8ULqF3Q
https://youtu.be/LkP6YUZlILo