Samenwerken met partners

Samenwerken met partners

Het samenwerkingsverband SWVAM brengt mensen bij elkaar. We zorgen ervoor dat professionals elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar helpen. Passend onderwijs realiseren we met elkaar. Dat gebeurt op de volgende manieren.

Netwerk ondersteuningscoördinatoren

De ondersteuningscoördinatoren van de verschillende scholen en besturen komen elke maand bij elkaar. Dat doen ze in een leernetwerk: het ondersteuningscoördinatoren-overleg (OCO). Hier wisselen ze ervaringen uit, bespreken ze actuele thema’s en soms worden ze gezamenlijk bijgeschoold. De leden van het netwerk toetsen en ontwikkelen beleid. Daarmee dragen ze bij aan ons kwaliteitsbeleid.

Directieberaad

Directies van verschillende scholen en schoolbesturen ontmoeten elkaar regelmatig. Dit gebeurt in het directieberaad. Hier wisselen ze kennis en ervaringen uit. Bijvoorbeeld over ondersteuning en het bieden van onderwijs dat aansluit op de verschillende behoeften van leerlingen (differentiatie).

Bestuurlijk Overleg

De directeur-bestuurder van SWVAM overlegt regelmatig met de Raad van Toezicht (RvT). In de RvT zijn de aangesloten schoolbesturen vertegenwoordigd; samen vormen zij het Bestuurlijk Overleg.

Beleidsnetwerk gemeenten

Met de gemeenten voert SWVAM regelmatig ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO). Doel is om de onderwijsondersteuning (samenwerkingsverband) en het zorgaanbod (gemeente) goed op elkaar te laten aansluiten.

Samenwerking SWV’s PO

SWVAM trekt waar mogelijk samen op met de twee samenwerkingsverbanden voor PO in deze regio: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer en Samenwerkingsverband Amstelronde. We hebben onder andere samen het Steunpunt Amstel & Meer opgericht. Hier kunnen ouders en leerlingen terecht met vragen over passend onderwijs. Het steunpunt is te vinden via www.amstelenmeer.nl.

Overleg netwerkpartners (Leerplicht, GGD, SMW)

Met de netwerkpartners voeren wij periodiek overleg. Vanuit die samenwerking streven wij naar het bieden van integrale ondersteuning aan leerlingen.