Procedure aanvraag TLV VSO

Procedure aanvraag TLV VSO

Er wordt voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO onderscheid gemaakt tussen verschillende procedures:

  • Bij een overstap vanuit het PO naar het VSO
  • Bij een overstap vanuit regulier VO naar VSO
  • Verlenging van een TLV binnen het VSO

In dit stroomschema kunt u vinden wie de TLV moet aanvragen en waar dit moet gebeuren.

Procedure overstap PO naar VSO

De VSO-school waar de leerling is aangemeld, vraagt de TLV aan bij het Regioloket van SWVAM via TOP dossier. Deze aanvraagroute vindt u hier.

Procedure overstap VO naar VSO

De VO-school waar de leerling staat ingeschreven vraagt de TLV aan bij het Regioloket van SWVAM via TOP dossier. Bij voorkeur is één van de orthopedagogen al eerder betrokken geweest bij de leerling, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een multidisciplinair overleg (MDO). Dit wordt georganiseerd door de school en daarbij zijn de leerling zelf, de ouders en andere belangrijke betrokkenen (bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar of hulpverlener) aanwezig.

Voordat een TLV-aanvraag ingediend kan worden bij het Regioloket, moet een aantal stappen zijn doorlopen:

  • Het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) is ingevuld, doorlopen en geëvalueerd. In crisissituaties is het mogelijk hiervan af te wijken. Neem dan voor overleg contact op met het Regioloket.
  • Er is een multidisciplinair overleg (MDO) met ouders geweest, waarin de mogelijkheid voor een TLV-aanvraag is besproken.
  • Er zijn twee onafhankelijke deskundigen, waarvan in ieder geval een orthopedagoog of psycholoog, die de TLV-aanvraag ondersteunen en hiervoor een verklaring of advies willen afgeven.
  • De informatie wordt in de vorm van een TOP dossier ingediend bij het Regioloket. In TOP dossier zal de TLV tevens toegekend (of afgewezen) worden.

Procedure TLV-verlenging binnen het VSO

De VSO-school waar de leerling staat ingeschreven, vraagt de TLV aan bij het Regioloket van SWVAM via TOP dossier of schriftelijk.
Hiervoor hebben wij in ieder geval nodig:

  • Een geëvalueerd OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP)
  • Twee deskundigheidsadviezen die de aanvraag ondersteunen, waarvan in ieder geval een door een orthopedagoog of psycholoog is geschreven.

Deskundigheidsadviezen

De deskundigheidsadviezen worden geschreven door professionals die betrokken zijn via de school of via de hulpverlening. Indien gewenst, kunnen de orthopedagogen van het SWVAM ook een deskundigheidsadvies afgeven.

In conflictsituaties kunnen deskundigheidsadviezen ook worden afgegeven door extern ingehuurde orthopedagogen of psychologen. Om hiervan gebruik te maken kunt u contact opnemen met het Regioloket.