Overstappen

Overstappen

De overstap naar een andere school kan voor een kind voelen als een grote stap, of het nu gaat om de overstap van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO), of van de ene naar de andere VO-school. Dit geldt zeker voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Het is belangrijk dat uw kind vanaf de eerste schooldag de nodige ondersteuning krijgt. SWVAM kan u hierbij begeleiden en zorgen voor een goede overstap. We bieden onder meer voorlichting aan ouders, leerlingen en professionals en werken samen met verschillende partijen voor nader onderzoek of ondersteuning.

Overstappen van PO naar VO

Een goede overstap van basis- naar voortgezet onderwijs is belangrijk. Daarom hebben de scholen voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) afspraken met elkaar gemaakt. In de regio Amstelland zijn deze afspraken vastgelegd in de ‘Kernprocedure Amstelland’. In de regio Haarlemmermeer heet de procedure ‘BOVO Haarlemmermeer’.

Afspraken voor overstappen in Amstelland

Gaat uw kind binnenkort naar het voortgezet onderwijs in de regio Amstelland? In deze schoolkeuzegids vindt u meer informatie. Nadere informatie van de Kernprocedure Amstelland over digitaal aanmelden en overige documenten vindt u hier
Secretariaat: Jacqueline Hogeveen - secretariaat@kernprocedureamstelland.nl
Projectleiding: Nanda Marrenga-Faber - projectleider@kernprocedureamstelland.nl 

Afspraken voor overstappen in Haarlemmermeer

Gaat uw kind binnenkort naar het voortgezet onderwijs in de Haarlemmermeer? In deze schoolkeuzegids vindt u meer informatie. Nadere informatie van de BOVO Haarlemmermeer over digitaal aanmelden en overige documenten vindt u hier

Hulp bij overstap voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Hebt u vragen over de overstap van basisonderwijs (primair onderwijs, PO) naar voortgezet onderwijs (VO) voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte? Zowel ouders als scholen kunnen met vragen terecht bij ons Regioloket. Wij helpen bij advisering en overdracht van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit kan telefonisch maar de school van uw kind kan u ook uitnodigen om bij een gezamenlijk overleg te zijn. We werken hierin samen met de PO-samenwerkingsverbanden van Amstelland en Haarlemmermeer en de Kernprocedure Amstelland en BOVO Haarlemmermeer.

Overstappen van VO naar VO

De overstap naar een andere middelbare school: zij-instroom

Gaat uw kind al naar een school voor voortgezet onderwijs (VO) en wilt u uw kind aanmelden voor een andere school? Dat noemen we zij-instroom. Medewerkers van het regioloket SWVAM kunnen op verzoek van ouders en school worden betrokken bij deze overstap.

Afspraken voor overstappen in Amstelland

In de regio Amstelland is een gezamenlijke kernprocedure ontwikkeld voor de zogenaamde zij-instroom. Dit geldt voor een overstap na de zomervakantie naar alle leerjaren behalve havo 4 (daarvoor is een aparte kernprocedure ontwikkeld, de school kan u hierover informeren). Bij overstap gedurende het schooljaar (bijvoorbeeld vanwege verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met één van de scholen in de regio en wordt er gekeken naar de mogelijkheden. Uitgangspunt is dat elke leerling die in Amstelland woont een plek krijgt op een school in de regio.

Op de sites van alle Amstellandse scholen voor voortgezet onderwijs is te lezen hoe de zij-instroom procedure werkt en welke formulieren hiervoor ingevuld en aangeleverd moeten worden. U vindt hier een overzicht van de scholen in de regio Amstelland.

Afspraken voor overstappen in de Haarlemmermeer

In de Haarlemmermeer hebben de scholen geen gemeenschappelijke afspraken gemaakt over zij-instroom. Elke school maakt hierin eigen keuzes. Wilt u meer informatie over de zij-instroom in Haarlemmermeer, neem dan contact op met de school die u op het oog hebt. Hier vindt u een overzicht van de scholen in de regio Haarlemmermeer.

Overstappen van VSO naar VO

Wij kunnen leerlingen ondersteunen die vanuit het VSO terug willen keren of over willen stappen naar het reguliere VO. Hiervoor kan de VSO-school contact met ons opnemen. Met het Altra College hebben we specifieke afspraken gemaakt, deze kunt u hieronder vinden.

Zij-instroom van VSO naar VO

Wanneer de leerling gedurende het traject op een VSO-school voldoende ontwikkeling heeft laten zien op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied, en de vaardigheden en motivatie heeft om de overstap naar het reguliere VO te maken, gaan we deze mogelijkheid onderzoeken. Aan de hand van een succesplan wordt de leerling tijdens een periode van zes tot tien weken geëvalueerd op drie punten: aanwezigheid, gedrag en leren.

Wanneer de leerling aan de afgesproken voorwaarden voldoet, wordt er contact gelegd met de gewenste reguliere VO-school. Daarbij wordt er gekeken welke onderwijsomgeving het beste aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Wanneer mogelijk zal de leerling gaan meelopen op de reguliere VO-school en worden deze meeloopdagen geëvalueerd. In samenspraak met de reguliere VO-school wordt vervolgens besloten of de leerling klaar is om over te stappen.

Na de overstap vanuit het VSO naar het reguliere VO bieden we ook nazorg voor de leerling, bijvoorbeeld in de vorm van individuele gesprekken, het uitwisselen van handelingsadviezen met docenten en het aansluiten bij evaluaties.