Leren met lichte ondersteuning

Leren met lichte ondersteuning

In het voortgezet onderwijs zijn verschillende vormen van ondersteuning aan leerlingen mogelijk. Iedere school heeft dit op zijn eigen manier ingericht, maar alle scholen in de regio van SWVAM bieden hetzelfde basisniveau van lichte ondersteuning.

Trajectvoorziening

Scholen bieden onder meer ondersteuning door trajectvoorzieningen. Een trajectvoorziening kan een plek zijn binnen de school waar leerlingen extra begeleiding krijgen. Het kan ook inhouden dat leerling en docent ondersteuning krijgen in de klas. Doel van de trajectvoorziening is dat de leerling zoveel mogelijk kan meedoen aan het reguliere onderwijsprogramma binnen de school.

Begeleider Passend Onderwijs

Binnen de trajectvoorzieningen werken Begeleiders Passend Onderwijs (BPO’ers). Zij helpen leerlingen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen, zoals leren plannen of zelfstandig werken. Ook kan een BPO’er docenten coachen.

Schoolmaatschappelijk werk

Aan elke school voor voortgezet onderwijs is een schoolmaatschappelijk werker (SMW’er) verbonden. De SMW’er is een aantal dagdelen of dagen per week op de school aanwezig. De schoolmaatschappelijk werker kan advies geven, maar ook meedenken over andere hulp. Als dit nodig is, kan de schoolmaatschappelijk werker u doorverwijzen naar bijvoorbeeld jeugdhulpverlening.

Via de school van uw kind kunt u een afspraak maken met de SMW’er voor advies of een gesprek.

Schoolcoach

Op alle scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Haarlemmermeer werken schoolcoaches. Deze hulpverleners kunnen u, uw kind en de school helpen bij het vinden van oplossingen. Misschien heeft u vragen over het gedrag, de ontwikkeling of de opvoeding van uw kind. Een schoolcoach kan daarover meedenken. Via de school van uw kind kunt u een afspraak maken met de schoolcoach.

Soms bieden de coaches trainingen op school (bijvoorbeeld over omgaan met faalangst). Als uw kind meer intensieve hulp nodig heeft, kan de schoolcoach daarover meedenken en helpen bij het inschakelen van extra hulp.

Jeugdarts

De jeugdarts van de GGD kan met de school meedenken en adviezen geven, bijvoorbeeld bij ziekteverzuim. De school kan in overleg met ouders een extra onderzoek of gesprek bij de jeugdarts aanvragen. De leerling en ouders krijgen dan een oproep. De jeugdarts kan als het nodig is verwijzen naar de huisarts, een medisch specialist of een andere hulpverlener.

Hoogbegaafdheid

Als uw kind hoogbegaafd (HB) is, kan het zijn dat het ondersteuning nodig heeft. De vwo-scholen in de regio hebben een breed aanbod waarmee zij leerlingen uitdagen, waaronder technasium, gymnasium en tweetalig onderwijs. De vwo-scholen hebben bovendien een coördinator hoogbegaafdheid. Indien nodig ondersteunt het Regioloket van SWVAM VO-scholen en basisscholen bij het zoeken naar een passend ondersteuningsaanbod in het voortgezet onderwijs. Het Alkwin Kollege in Uithoorn en het Keizer Karel College in Amstelveen werken met het ‘Gaaf voor de Start-programma’, waarbij HB-leerlingen uit groep 8 al voor de zomervakantie 7 weken meedoen in het VO.

Wij zijn aangesloten bij het Netwerk HB, dat scholen en ouders ondersteunt. Vanuit SWVAM werken wij eraan het onderwijs aan hoogbegaafden verder te versterken en verbeteren door gezamenlijke professionalisering, begeleiding bij overstap tussen scholen en naar het vervolgonderwijs en het betrekken van jeugdhulpverlening. SWVAM organiseert samen met het PO-samenwerkingsverband Amstelronde een netwerk voor ondersteuningscoördinatoren en specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid.

Internationale Schakelklas

Binnen SWVAM zijn er twee ISK-locaties, in Hoofddorp en in Amstelveen.

ISK Haarlemmermeer

De ISK Haarlemmermeer is onderdeel van het Hoofdvaart College en biedt volledig dagonderwijs. Hier leren leerlingen Nederlands zodat ze naar het voortgezet onderwijs, MBO of arbeid door kunnen stromen. De voornaamste taak is het doorschakelen van anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs.

Leerlingen worden ingedeeld in groepen. In welke groep een leerling terecht komt hangt af van het niveau van Nederlands, waarbij er ook wordt gekeken naar studie- en werkhouding.
Naast lessen in Nederlandse taal volgen leerling op het ISK ook Engels, burgerschapslessen, sport en kunstzinnige vorming.

Voor meer informatie en de aanmeldprocedure verwijzen wij door naar het Hoofdvaartcollege https://hoofdvaartcollege.nl/isk-internationale-schakelklas/

ISK Amstelveen

ISK Amstelveen is onderdeel van Scholengroep de Panta Rhei en is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 16 jaar die geen of weinig Nederlands spreken en zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. Het ISK-traject duurt maximaal tweeëneenhalf jaar (meestal korter). Daarna wordt de leerling in overleg met ouders/verzorgers geplaatst in een reguliere klas binnen Panta Rhei of doorverwezen naar een andere passende school in de regio.

Naast het aanleren van de Nederlandse taal speelt kennis van de Nederlandse samenleving (burgerschapsonderwijs) een belangrijke rol. Verder krijgen leerlingen onder andere les in de vakken wiskunde, Engels, lichamelijke opvoeding, muziek, beeldende vorming, drama en techniek. De gevorderde leerlingen krijgen ook biologie en mens & maatschappij. De ISK-leerlingen doen mee aan alle projecten binnen de school.

Voor meer informatie en de aanmeldprocedure verwijzen wij door naar SG de Panta Rhei https://www.sgpantarhei.nl/internationale_schakelklas/

Praktijkonderwijs (PrO)

Sommige kinderen leren het beste in de praktijk. Voor hen is het praktijkonderwijs (PrO) bedoeld. Op het Praktijkonderwijs leert uw kind in eerste instantie door te doen. Het doel van Praktijkonderwijs is leerlingen voor te bereiden op werk of een vervolgopleiding. Uw kind krijgt les rond de vijf thema’s wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd en leert zelfstandig keuzes te maken binnen de school en in de samenleving. Zo bereidt het zich voor om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. In de bovenbouw loopt uw kind stage.

Van basisschool naar praktijkonderwijs

Als uw in groep 8 van de basisschool het advies praktijkonderwijs krijgt, dan kunt u uw kind zelf aanmelden bij een praktijkschool. Bijvoorbeeld bij PrO De Linie of PrO Uithoorn. Uw kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om praktijkonderwijs te kunnen volgen. De zorgcoördinator van de praktijkschool vraagt deze verklaring voor uw kind aan bij SWVAM.

Van VMBO naar praktijkonderwijs

Het is ook mogelijk om vanaf een reguliere middelbare school over te stappen naar het Praktijkonderwijs. Dit kan alleen vanaf het vmbo (dus niet vanaf havo of vwo). De vmbo-school kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen voor praktijkonderwijs. Dit doet de school bij SWVAM.

Meer informatie voor professionals

Professionals vinden hier meer informatie over het aanvragen van een TLV voor het praktijkonderwijs.

Volwassenenonderwijs

Jongeren die hun opleiding op het voortgezet onderwijs niet hebben afgerond, hebben via het volwassenenonderwijs de kans alsnog een diploma te behalen voor vmbo-tl, havo en vwo. Je hoeft hierbij alleen de vakken te volgen die je nog voldoende moet afronden om te slagen. Dit volwassenenonderwijs heet Vavo en wordt verzorgd door het Nova College in Amstelveen, Haarlem en Hoofddorp. Op het Vavo kun je ook certificaten halen voor vakken die je nodig hebt om toegang te krijgen tot een vervolgopleiding. Daarnaast kun je in twee jaar tijd opstromen van vmbo-tl naar havo of van havo naar vwo. Vavo is er voor volwassenen vanaf 18 jaar en voor jongeren van 16 en 17 jaar met een uitbestedingsovereenkomst uit het voortgezet onderwijs, in voltijd en deeltijd. Meer informatie is te vinden op www.novacollege.nl/vavo.