Leren met extra en gespecialiseerde ondersteuning

Extra en gespecialiseerde ondersteuning

Soms heeft een leerling niet genoeg aan de lichte ondersteuning die de scholen voor voortgezet onderwijs bieden. Voor deze jongeren is er extra of gespecialiseerde ondersteuning. Met deze ondersteuning begeleiden we leerlingen in een zo ononderbroken mogelijke groei naar het vervolgonderwijs. Aanmelding voor deze vormen van ondersteuning verloopt via de eigen school. Is er geen school betrokken bij de vraag, dan kunnen ouders contact opnemen met het Regioloket van SWVAM.

Voortgezet speciaal onderwijs

Als een leerling niet genoeg heeft aan de ondersteuning in het regulier onderwijs, dan kan plaatsing op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) uitkomst bieden. Op het VSO is er ruimte om intensiever met uw kind te werken. De klassen zijn kleiner (meestal tussen de acht en twaalf leerlingen), de docenten meer gespecialiseerd en er zijn meer mogelijkheden voor zorg. Een plek op een VSO-school kan geschikt zijn voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft vanwege een lichamelijke beperking of aandoening, psychiatrische klachten, moeilijk stuurbaar gedrag en/of langdurig verzuim. VSO kan ook geschikt zijn als uw kind erg veel moeite heeft met leren.

De Waterlelie en Altra College Haarlemmermeer

In de regio zijn twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. De Waterlelie is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen die veel extra begeleiding nodig hebben bij het leren, aan leerlingen met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking. Altra College Haarlemmermeer is een kleine school met kleine klassen en veel ondersteuningsmogelijkheden. Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor het gedrag, de studiehouding en de sociale vaardigheden van de leerlingen.

Het kan zijn dat De Waterlelie of Altra College Haarlemmermeer niet helemaal aansluiten bij de behoeften van uw kind. In overleg met het Regioloket van SWVAM kan dan eventueel gezocht worden naar een VSO-school buiten de regio van SWVAM.

Maatwerk

Het maatwerktraject is voor jongeren van 12 tot 18 jaar die zijn uitgevallen in het onderwijs, vanwege internaliserende problematiek. Hiermee bedoelen we problemen die je niet altijd aan de buitenkant ziet of herkent, zoals angst of depressie. Het traject duurt ongeveer een jaar en bestaat uit verschillende fasen. De leerlingen werken stapsgewijs toe naar een volledig schoolritme, het vergroten van hun sociale- en schoolse vaardigheden en het onderzoeken van een passend uitstroomperspectief.

In het traject is plek voor maximaal 10 leerlingen en deze leerlingen vormen samen een klas op het Altra College Haarlemmermeer. In de klas zitten leerlingen met verschillende niveaus en leerjaren. De geboden vakken worden op maat aangeboden afhankelijk van het niveau, leerjaar en uitstroomperspectief van de leerling. Voor de klas staan twee vaste begeleiders met een zorgachtergrond. De leerlingen zitten voornamelijk in een stamlokaal en wisselen alleen van lokaal voor de praktijkvakken, die gegeven worden door andere docenten.

Randvoorwaarden

Om de kans op succes te vergroten zijn vanuit goede ervaringen de volgende randvoorwaarden opgesteld om een leerling te kunnen laten starten binnen de maatwerkklas:

  • De leerling is een thuiszittende leerling of dreigt thuis te komen te zitten;
  • De leerling heeft passende hulpverlening of staat hiervoor open, daarnaast is het van belang dat de hulpverlening samenwerkt met school bij de herstart van onderwijs;
  • De leerling en de ouders zijn gemotiveerd voor een start binnen de maatwerkklas;
  • De leerling is in staat om zelfstandig aan schoolwerk te werken binnen een klassensetting. Dit in verband met de vormgeving van het maatwerktraject waarin elke leerling binnen zijn eigen niveau en leerjaar aan zijn leerdoelen werkt;
  • De leerling is in staat om gefaseerd toe te werken naar vergroting van zijn onderwijsbelastbaarheid;
  • Er is geen sprake van externaliserend gedrag, hiermee bedoelen we bijvoorbeeld schreeuwen of agressie. In de maatwerkklas is een veilige setting van belang.
  • De leerling volgt een onderwijs op vmbo-niveau of havo- of vwo-onderbouw.

Perspectief

Binnen het Altra College Haarlemmermeer worden perspectieftrajecten aangeboden voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar die meer praktijkgericht willen leren. Leerlingen hebben verschillende uitstroommogelijkheden: een arbeidsplek of een MBO 1-diploma binnen het Altra College en daarmee uitstromen naar arbeid of een MBO 2-opleiding.

Stage lopen is een belangrijk onderdeel binnen de perspectieftrajecten. Samen met de leerling en ouders wordt gekeken naar een passende stageplek en de hoeveelheid dagen die een leerling stage loopt. Dit is afhankelijk van de vaardigheden, wensen en het perspectief van de leerling. 
Naast de stage worden de volgende vakken aangeboden: LOB (loopbaan en oriëntatie), burgerschap, Nederlands, rekenen, techniek, sport en koken.

Digibende

Digibende is een plek voor jongeren die uitgevallen zijn binnen het onderwijssysteem, of dreigen uit te vallen vanwege autisme, hoogbegaafdheid, onderpresteren of faalangst. Het team van Digibende bestaat uit specialisten op het gebied van ICT en technologie, orthopedagogen en een sportcoach. Vanuit een persoonlijk ontwikkelplan werken zij met de jongere aan doelen en vaardigheden die horen bij zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zoals structuur, ritme, regelmaat en samenwerking. Digibende vervangt de bestaande opleiding niet, maar vormt voor meerdere dagdelen per week een waardevolle aanvulling daarop. In sommige situaties is schoolgang (nog) niet mogelijk en wordt alleen het programma op de Digibende gevolgd. Het doel is werken aan terugkeer naar school of arbeid.

Financiering en aanmelding

Voor kinderen en jongeren die binnen de regio Amstelland en de Meerlanden wonen en/of naar school gaan, wordt deelname aan Digibende door de gemeente (met uitzondering van de gemeente Haarlemmermeer) en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs bekostigd.
Voor kinderen en jongeren uit andere regio's worden individuele afspraken over de bekostiging gemaakt. Neem hiervoor contact op met de gemeente en/of het Samenwerkingsverband van deze regio’s.

Wanneer tijdens een multidisciplinair overleg met de betrokkenen van de gemeente en het Samenwerkingsverband wordt besloten dat Digibende een passende plek voor de jongere kan zijn, kan de jongere worden aangemeld voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek onderzoekt een orthopedagoog van de Digibende of Digibende inderdaad een passende oplossing is. Intakegesprekken kunnen worden ingepland via het contactformulier op www.digibende.nl of telefonisch via 020-2170645. Voor vragen over Digibende Amstelveen kunt u ook terecht bij ons Regioloket.