Procedure toekennen TLV VSO

Procedure toekennen TLV VSO

Het toekennen van een TVL VSO wordt kritisch bekeken. Uitgangspunt van SWVAM is dat leerlingen zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan reguliere vormen van onderwijs. Scholen ontvangen ondersteuningsbudget van SVWAM voor de inzet van middelen voor extra ondersteuning van leerlingen. Bij de beoordeling van de aanvraag staat dan ook de vraag centraal of de ondersteuningsbehoefte van de leerling de basisondersteuning van regulier onderwijs op de school overstijgt. Hiervoor maken we gebruik van een beoordelingskader.

Hoe we beslissen: beoordelingskader

Bij een TLV-aanvraag staat het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) centraal. Het is dus belangrijk om het OPP zorgvuldig te gebruiken. We wegen mee hoe ouders en leerling betrokken zijn in het voortraject, wat de leerling nodig heeft en wat de school al geboden heeft. In ons beoordelingskader vindt u een uitgebreide beschrijving van hoe wij tot een besluit komen.

Geldigheid TLV VSO

Het Regioloket geeft de TLV bij een overstap van PO naar VSO in principe voor vier jaar af. Bij een overstap van VO naar VSO is de duur afhankelijk van het leerjaar waarin de leerling zich bevindt tijdens de overstap. Indien nodig kan een VSO-school bij het Regioloket een verlenging aanvragen. Verlenging na het 18e levensjaar wordt aan extra criteria getoetst, deze zijn te vinden in ons beoordelingskader.

Bezwaarprocedure TLV

Indien u het niet eens bent met ons besluit, kunt u hiertegen bezwaar maken. Hoe u dit kunt doen, leest u hier.

SWVAM is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Hier vindt u het stappenplan voor de klachtenprocedure van de LKC.