Uitleg begrippenUitleg begrippen

Op deze site hebben we het vaak over begrippen, zoals een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) of een Multidisciplinair overleg (MDO). Het is de verantwoordelijkheid van de school om deze documenten en bijeenkomsten te verzamelen en/of organiseren. Omdat het fijn is om als ouders te weten waar we het over hebben, leggen we de meest voorkomende termen hier uit. 

Voor scholen en hulpverleners zijn deze documenten, handleidingen en stroomschema's te vinden onder 'documenten'.

Wat is een OPP?

Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP), Dit is een wettelijke verplichting van de school. Een OPP is een individueel plan. Het vat samen wat een leerling kan en nodig heeft, hoe de school de leerling gaat ondersteunen en wat het perspectief van de leerling is. Ook biedt een OPP ruimte voor regelmatige evaluaties. 

Waarom een OPP?

Een OPP maakt voor alle betrokken professionals inzichtelijk hoe zij een leerling kunnen ondersteunen. Het helpt de mentor en andere docenten om handelingsgericht te werken. Ook geeft het ouders duidelijkheid over wat de school kan bieden aan de leerling. Ouders en leerling worden altijd betrokken bij het opstellen en de evaluaties van een OPP.

Hoe maak ik een OPP?

Iedere school mag een eigen format OPP gebruiken. U kunt ook gebruik maken van het concept-OPP van SWVAM. Dit kunt u hier downloaden. Inmiddels zijn enkele scholen binnen SWVAM gestart met het gebruik van TOP-dossier. Hierin is een OPP ingebouwd. 

Wat is een MDO?

MDO staat voor Multidisciplinair overleg. In dit overleg spreken ouders, leerling, school en eventuele andere betrokkenen over de ondersteuning van een leerling. Samen kijken alle partijen wat de leerling nodig heeft en hoe/door wie dit het beste geboden kan worden. In MDO's worden afspraken gemaakt, vastgelegd en geëvalueerd. De orthopedagogen van ons Regioloket zijn beschikbaar om mee te denken bij MDO's op scholen. De zorgcoordinator kan hiervoor contact opnemen met het secretariaat van het Regioloket.

Hoe voer ik een MDO?

SWVAM heeft een protocol MDO met een handig format dat gebruikt kan worden bij het organiseren en voeren van een MDO. 

Toelaatbaarheidsverklaring via een MDO

Over de mogelijkheid voor het toekennen van een TLV (VSO)middels een MDO(-T) vindt u meer informatie op de pagina procedure aanvraag TLV VSO