Visie, missie, kernwaarden

Visie, missie, kernwaarden

Visie

Kinderen, ouders en scholen zijn in onze overtuiging allemaal gericht op ontwikkeling. Als je je ontwikkelt, leer je. En als je leert, ontwikkel je je. Daarom gaan leren en ontwikkelen altijd samen. Als leerlingen, ouders en docenten dat ervaren, dan is onze missie geslaagd. Daarom luidt ons motto:
Ontwikkeling voor ieder kind mogelijk maken!

Missie

Voor sommige jongeren gaat leren en ontwikkelen niet vanzelf. Voor hen hebben wij de opdracht om:

  • Te onderzoeken waardoor het soms moeizaam gaat.
  • Hen zo te ondersteunen dat zij hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden kunnen waarmaken.
  • Hen wegwijs te maken in de maatschappij.

Door hier aan te werken, werken wij aan passend onderwijs voor alle jongeren. Om deze opdracht optimaal uit te voeren werken we samen met leerlingen, ouders, scholen, schoolbesturen, gemeenten en netwerkpartners. Als we spreken over ‘wij’, dan bedoelen we niet alleen de organisatie van het samenwerkingsverband, maar al deze partners.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn verbinden, vertrouwen en verantwoorden:
Verbinden: Het samenwerkingsverband brengt mensen bij elkaar.
Vertrouwen: De samenwerking binnen het schoolmodel is gebaseerd op vertrouwen.
Verantwoorden: Over de opbrengsten en de inzet van de middelen leggen we doorlopend verantwoording af.

Schoolmodel

Onderwijs en ondersteuning geven we zoveel mogelijk op de school van de leerling, voor een beperkt aantal leerlingen zoeken we passende alternatieven. Met passend onderwijs kunnen leerlingen zonder onderbrekingen en op hun niveau uitstromen naar passend vervolgonderwijs.