Afstemming onderwijs en zorg

Afstemming onderwijs en zorg

Onze opdracht

Alle kinderen ontwikkelen zich via opvoeding en onderwijs. Als hun ontwikkeling niet goed verloopt, hebben zij vaak extra ondersteuning op school en zorg vanuit de gemeente nodig. Het onderwijs en de gemeenten binnen Amstelland en de Meerlanden werken daarom nauw samen. Uitgaande van de wensen en behoeften van de kinderen en de ouders maken we passende ontwikkelingsplannen en voeren we deze uit. Dat is onze wettelijke opdracht vanuit Passend Onderwijs en de Wet op de Jeugdzorg. We willen bereiken dat de opvoeding thuis, de extra ondersteuning op school en de zorg vanuit de gemeente elkaar aanvullen zodat de ontwikkeling van de kinderen die dit nodig hebben beter verloopt.

Onze samenwerking

We werken samen door te investeren in de netwerken van scholen, jeugdgezondheidszorg, leerplicht, jeugdzorg, jeugd-GGZ, justitie en de gemeenten. We maken visie- en werkafspraken op de niveaus van uitvoering, beleid en bestuur, die we doorlopend volgen en bijstellen. We hebben contact met ouders en oudergroeperingen en laten ons door hen informeren en adviseren.

Ons gezamenlijk streven

We streven naar een zo preventief mogelijke aanpak. Hoe eerder we een kind in beeld hebben, bij wie de ontwikkeling niet goed verloopt, hoe beter we dit kunnen bijsturen. Altijd in gedeelde verantwoordelijkheid met de ouders. We willen er dus snel bij zijn als opvoeding en onderwijs niet voldoende zijn en er extra ondersteuning en zorg nodig zijn. Hierdoor houden we eventuele periodes van schoolverzuim en wachten-op-zorg zo kort mogelijk.

Onze intenties

In de uitvoering van onze samenwerking zijn dit onze belangrijkste intenties:

 • we werken volgens het principe één-kind-één-plan
  samen met de ouders en het kind (als deze oud genoeg is) stellen we een ontwikkelplan op; de afspraken in dat plan zijn niet-vrijblijvend; het plan wordt cyclisch gevolgd, geëvalueerd en bijgesteld; waar nodig wordt casusregie afgesproken;
 • we hebben soepele werkprocessen
  we willen extra ondersteuning op school en zorg vanuit de gemeente kunnen inzetten met zo min mogelijk tussenstappen; we willen dossiers en (behandel)verantwoordelijkheden kunnen doorgeven, zonder onnodig vertragende verwijs- en intakeprocedures; voor kind en ouders is het vaak prettig als zij hun ‘verhaal’ maar een enkele keer hoeven te vertellen;
 • we houden periodes zonder extra ondersteuning en zorg zo kort mogelijk
  we vinden het niet acceptabel als een ontwikkelplan van een kind opgehouden wordt door een lange wachttijd; wanneer dit toch dreigt te gebeuren, proberen we snel een second-best-oplossing of een vorm van overbruggingshulp te vinden, waarmee in de meeste urgente noden van kind en ouders kan worden voorzien.
 • we lossen stagnaties zoveel mogelijk via onderling overleg op
  als werkprocessen minder soepel verlopen of er doen zich toch wachttijden voor, dan gaan we daarover eerst in overleg met de direct betrokkenen; hierbij speelt de casusregisseur een belangrijke rol; indien nodig schalen we binnen onze organisaties op om tot oplossingen te komen; we gebruiken liever geen doorzettingsmacht om iets af te dwingen, maar zetten dit in uiterste gevallen wel in
 • we laten onduidelijkheden in bekostiging geen belemmering zijn
  we vinden het niet acceptabel als een ontwikkelplan van een kind opgehouden wordt door onduidelijkheden in de bekostiging van een traject; wanneer dit toch dreigt te gebeuren, dan staan onderwijs en gemeenten samen garant voor de uitvoering ervan; we zoeken onderling naar een oplossing en zorgen ervoor dat het kind en de ouders hier geen last van hebben.

Onze lange termijn blik

Het kunnen bijsturen van de ontwikkeling van kinderen is een opgave die geldt voor kinderen in alle leeftijden. Omdat we zo preventief mogelijk willen werken, zoeken we vanuit het voortgezet onderwijs ook intensief aansluiting bij het primair onderwijs. We trekken zoveel mogelijk samen op bij het maken van afspraken met de gemeenten en de verschillende zorgpartijen. Op termijn willen we dit nog sterker maken door als scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten met een gemeenschappelijk plan voor Passend Onderwijs en Jeugdzorg te komen. Daarin maken we onder andere afspraken over ons dekkend aanbod voor extra ondersteuning en zorg, de bekostiging daarvan, onze streefdoelen en onze samenwerking.

Lees verder....

Jeugdhulp Ouder Amstel
Jeugdhulp Uithoorn
Jeugdhulp Amstelveen
Jeugdhulp Aalsmeer
Jeugdhulp Haarlemmermeer

In het ondersteuningsplan 2022-2026 is ons beleid samengevat.