Procedure toekennen TVL PrO

Procedure toekennen TVL PrO

Het toekennen van een TVL PrO wordt kritisch bekeken. Uitgangspunt van SWVAM is dat leerlingen zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan reguliere vormen van onderwijs. Scholen ontvangen ondersteuningsbudget van SVWAM voor de voor de inzet van middelen voor extra ondersteuning van leerlingen. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken of er sprake is van een ondersteuningsbehoefte die voortkomt uit een vertraagde of stagnerende didactische, cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling en in hoeverre de leerling voldoet aan de geldende criteria. Hiervoor maken we gebruik van een beoordelingskader.

Hoe we beslissen: beoordelingskader

Bij de beoordeling van een TLV-aanvraag voor het PrO kijkt het Regioloket of er sprake is van:

  • Een zorgvuldig verlopen voortraject waarin ouder(s)/verzorger(s) en leerling betrokken zijn geweest
  • Een goede documentatie van het voortraject en alle stappen die hierin zijn genomen
  • Een helder beeld van de bevorderende en belemmerende factoren behorende bij de leerling en van de ondersteuningsbehoeften van de leerling
  • Goed onderbouwde deskundigheidsverklaring(en) waarin staat beschreven waarom de TLV-aanvraag wordt ondersteund

Voor een uitgebreide beschrijving kunt u hier het beoordelingskader van het Regioloket bekijken.

Het Regioloket geeft een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor PrO. Het Regioloket gaat niet over de plaatsing op een Praktijkschool. Het is aan de ouders om de leerling aan te melden bij een Praktijkschool naar keuze.

Contactpersoon bij het Regioloket voor de toewijzing voor Praktijkonderwijs is Joanne Boeschoten: jboeschoten@swvam.nl

Geldigheid TLV PrO

TLV’s voor het PrO zijn geldig gedurende de gehele schoolcarrière binnen het PrO.

Bezwaarprocedure TLV

Indien u het niet eens bent met ons besluit, kunt u hiertegen bezwaar maken. Hoe u dit kunt doen, leest u hier.

SWVAM is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Hier vindt u het stappenplan voor de klachtenprocedure van de LKC.