Verzuim

Verzuim

SWVAM biedt ondersteuning bij langdurig verzuim en thuiszitten. Scholen onderhouden hierover contact met het Regioloket. Samen zetten we ons ervoor in dat leerlingen zo snel mogelijk weer onderwijs kunnen volgen.

Langdurig verzuim

Als een leerling een maand of langer thuiszit, spreken we van langdurig verzuim. Als scholen en samenwerkingsverband zetten we ons ervoor in dat zij zo snel mogelijk weer onderwijs volgen op een passende plek, want daar heeft elke leerling recht op.

Melding van verzuim

Om zicht te houden op deze leerlingen vragen we scholen om langdurig verzuim doorlopend bij ons te melden. Het gaat niet alleen om ongeoorloofd verzuim, maar om alle leerlingen die langdurig verzuimen.

Scholen kunnen melding maken van langdurig verzuim ('thuiszitters') via het Regioloket. De melding kan beperkt of uitgebreid zijn. Lees hier hoe dit werkt. Scholen kunnen langdurig verzuim ('thuiszitters') eventueel ook melden via TOP dossier. Klik hier voor de instructievideo.

Ieder kwartaal bellen de orthopedagogen van het samenwerkingsverband de scholen om de leerlingen die vallen onder langdurig verzuim te bespreken.

Wat doet het Regioloket

Bij een beperkte melding onderneemt het Regioloket geen actie. Bij een uitgebreide melding zijn er verschillende opties. Vaak onderzoeken we eerst hoe de situatie is en welke interventies er lopen. Als het nodig is, organiseren we een multidisciplinair overleg (MDO) of een doorbraakoverleg (zie hieronder). Ook kunnen we helpen bij een het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en meedenken over oplossingen voor het hervatten van de schoolgang. We werken altijd met medeweten en instemming van de ouders en/of de leerling.

Doorbraakoverleg en -aanpak

In een doorbraakoverleg zoeken we naar oplossingen voor situaties waarbij het proces rondom de thuiszittende leerling is gestagneerd. Doel is het wegnemen van knelpunten, zodat de leerling zo snel mogelijk weer onderwijs volgt. Als er een doorbraakaanpak nodig is wordt de jongere door de school aangemeld bij het samenwerkingsverband (SWV). De casemanager van het SWV belt met alle betrokkenen om de stand van zaken in kaart te brengen. Vervolgens weegt diegene af wat er nodig is om het gestagneerde proces rondom de thuiszittende jongere weer in gang te zetten. Mogelijk moet er een doorbraakoverleg plaatsvinden met alle betrokkenen. Binnen de verschillende instanties (Leerplicht, GGD, SWV, hulpverleningsinstanties) wordt dan een gemandateerde persoon met doorzettingsmacht aangewezen om hierbij aanwezig te zijn. Na het overleg maken we afspraken die leiden tot directe acties, zodat er weer beweging in het herstelproces komt en de jongere de gang richting school weer kan gaan maken.

Interventiemodel langdurig verzuim en thuiszitten PO en VO

In het najaar van 2020 is het interventiemodel langdurig verzuim en thuiszitten in de regio Amstelland en de Meerlanden vastgesteld. De partijen die zich hieraan verbinden, zijn:

  • gemeente Haarlemmermeer
  • gemeente Aalsmeer
  • gemeente Amstelveen
  • gemeente Uithoorn
  • gemeente Ouder-Amstel
  • PO Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer
  • PO Samenwerkingsverband Amstelronde
  • VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden

Door in te stemmen met dit werkmodel hebben we een Preventieakkoord gesloten. Hiermee leggen we vast dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het bieden van passend onderwijs en ondersteuning aan kinderen en jongeren in het primair en voortgezet onderwijs in onze regio.