Ondersteuning op school

Ondersteuning op school

Als uw kind ondersteuning krijgt op school, is dit meestal ‘basisondersteuning’. Deze ondersteuning geeft de school zelf, bijvoorbeeld hulp bij dyslexie. Een onderdeel van de basisondersteuning op bijna alle scholen is de trajectvoorziening. Dit is vaak een apart lokaal van waaruit de extra begeleiding georganiseerd wordt. Uw kind krijgt bijvoorbeeld hulp om beter te leren plannen. Of de trajectvoorziening biedt een rustig moment op de dag voor kinderen die dit nodig hebben.

Begeleiders passend onderwijs

Uw kind krijgt binnen de trajectvoorzieningen hulp van een begeleider passend onderwijs (BPO’er). Hij of zij helpt uw kind om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Bijvoorbeeld: beter leren plannen. Ook kan een BPO’er docenten coachen in de les.

Meer over ondersteuning op school

In het schoolondersteuningsprofiel leest u wat de ondersteuning op school inhoudt. Binnen SWVAM hebben we afgesproken welke basisondersteuning scholen moeten kunnen bieden. Meer hierover vindt u in ons ondersteuningsplan. Als uw kind ondersteuning nodig heeft in het voortgezet onderwijs, is dit mogelijk in verschillende vormen. Lees hier meer over hoe uw kind op school ondersteuning stap voor stap kan krijgen.

(Leerweg)ondersteuning in het VMBO

Alle VMBO-scholen binnen de regio ontvangen budget van SWVAM voor hulp aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld hulp bij het leren of bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Scholen zetten dit budget verschillend in, vaak om de klassen kleiner te maken. Soms wordt dit leerwegondersteuning (LWOO) genoemd.