Basisondersteuning

Basisondersteuning

Als leerlingen ondersteuning krijgen op school, is dit meestal basisondersteuning. Deze ondersteuning geeft de school zelf. Vaak bieden scholen deze ondersteuning aan in een trajectvoorziening. Hier krijgen leerlingen extra begeleiding. Dit gebeurt in een apart lokaal of gewoon in de klas. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld hulp om beter te leren plannen.  

OntwikkelingsPerspectiefPlan

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan maakt de mentor een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Dit plan vat samen wat de leerling kan en nodig heeft. Zo’n OPP geeft u als ouder duidelijkheid. Ook zorgt het ervoor dat docenten en andere professionals uw kind goed kunnen helpen. Ouders worden altijd betrokken bij het maken van een OPP.

Hoogbegaafden

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat past, ook hoogbegaafde leerlingen. De vwo-scholen in
de regio hebben een breed aanbod. Komende tijd willen we de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen verder versterken. We werken onder meer aan verbetering van de aansluiting van primair onderwijs op voortgezet onderwijs.

Schoolondersteuningsprofielen

Alle scholen bieden basisondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school wat deze ondersteuning inhoudt.
Binnen het samenwerkingsverband SWVAM hebben we afgesproken welke basisondersteuning scholen moeten kunnen bieden. Meer hierover in ons ondersteuningsplan.