Basisondersteuning

Basisondersteuning

Basisondersteuning is ondersteuning die de school zelf kan bieden. Vaak wordt deze ondersteuning aangeboden in een trajectvoorziening. Leerlingen krijgen dan extra begeleiding in een apart lokaal of in de klas. Bijvoorbeeld hulp om beter te leren plannen.

OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP)

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Hiervoor is de mentor verantwoordelijk. Het plan vat samen wat de leerling kan en nodig heeft. Ouders worden altijd betrokken bij het maken van een OPP.

Hoogbegaafden

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat past, ook hoogbegaafde leerlingen. De VWO-scholen in de regio hebben een breed aanbod. Komende tijd willen we de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen verder versterken. We werken onder meer aan verbetering van de aansluiting van primair onderwijs op voortgezet onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen bieden basisondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school wat deze ondersteuning inhoudt.
Binnen het samenwerkingsverband SWVAM hebben we afgesproken welke basisondersteuning scholen moeten kunnen bieden. Meer hierover in ons ondersteuningsplan.