Visie: schoolmodel

Visie: schoolmodel

SWVAM werkt vanuit het schoolmodel. Met geld, ervaring en kennis ondersteunt SWVAM de scholen. Professionalisering van docenten en docententeams vinden we belangrijk. Zo worden docenten geholpen bij het werken met leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben. Welke ondersteuning nodig is, wordt in de school bepaald. Dat gebeurt in overleg met de leerling en de ouders.

Missie en kernwaarden

Onze missie: passend onderwijs en waar nodig passende ondersteuning voor alle leerlingen. Verbinden, vertrouwen en verantwoorden zijn onze kernwaarden. We maken mogelijk dat professionals elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar helpen. De samenwerking binnen het schoolmodel is gebaseerd op vertrouwen. Een goede verantwoording van middelen zorgt voor transparantie en versterkt dat vertrouwen.

Ondersteuningsmodel SWVAM

Het model hieronder laat zien wie er betrokken zijn bij de ondersteuning van leerlingen.

  • De mentor spreekt met leerling en ouders. De inbreng van ouders is belangrijk bij elke vorm van ondersteuning. Het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) helpt om in beeld te brengen wat de leerling kan en nodig heeft.

  • Als een leerling gebruikmaakt van de ondersteuningsstructuur op school, wordt ook het docententeam / de teamleider betrokken.

  • Heeft een leerling meer intensieve hulp en ondersteuning nodig? Daarbij zijn deze mensen betrokken: het samenwerkingsverband SWVAM, ouders en leerling, iemand vanuit de zorgstructuur van de school en de externe hulpverlening.