Zorgplicht

Zorgplicht

Scholen moeten leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek bieden. Dat is wat ‘zorgplicht’ betekent. De zorgplicht geldt voor nieuwe leerlingen en leerlingen die al op school zitten.

Aanmelding

Ouders kunnen bij inschrijving doorgeven dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft (en/of zorg). Na aanmelding hebben scholen 6 weken de tijd om te beslissen of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan één keer met 4 weken worden verlengd.

Ondersteuning op school

Het is belangrijk om in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) duidelijk te maken welke ondersteuning u als school kunt bieden. Soms lukt het een school(bestuur) niet om een leerling een passende plek te bieden. Dan denkt SWVAM graag mee over waar de leerling het beste terecht kan. En wat daarvoor nodig is.

Verwijderen van school

Een leerling kan niet zomaar verwijderd worden van school. Besturen zijn er verantwoordelijk voor dat hun leerlingen onderwijs krijgen. Uitschrijving is pas mogelijk als de leerling op een andere school wordt toegelaten.

Zorgplicht in verschillende situaties

In de documenten hieronder ziet u hoe de zorgplicht werkt in verschillende situaties.
De leerling zit al op school
De leerling wordt aangemeld bij een ‘gewone’ VO-school
De leerling wordt aangemeld bij een school voor speciaal (basis-)onderwijs (SBAO / SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

Wanneer de zorgplicht niet geldt

De zorgplicht geldt niet als:
•    de school waar de leerling wordt aangemeld vol is.
•    ouders weigeren de grondslag van de school te onderschrijven.
•    leerlingen bijvoorbeeld een taalachterstand hebben en daardoor extra ondersteuning nodig hebben. (Hiervoor zijn aparte budgetten bij scholen en gemeenten.)
•    de leerling wordt aangemeld bij een instelling in cluster 1 (onderwijs voor leerlingen die slechtziend of blind zijn) of cluster 2 (onderwijs voor leerlingen die slechthorend zijn, doof of kampen met een communicatieve beperking). Deze instellingen vallen niet onder het samenwerkingsverband SWVAM. 
•    de leerling niet voldoet aan de vooropleidingseisen. Bijvoorbeeld: als een VMBO-leerling zich aanmeldt op een VWO-school.