Procedure TLV-aanvraag

Procedure TLV-aanvraag

Voor toelating tot voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Zorgcoördinatoren kunnen een TLV aanvragen bij het Regioloket van SWVAM.

Aanvragen: schriftelijk of MDO-T

Een toelaatbaarheidsverklaring kunt u op twee manieren aanvragen: schriftelijk of via een multidisciplinair overleg (MDO). Zo’n MDO heet een ‘MDO-T’ (de T staat voor Toelating). Bij dit overleg zijn in ieder geval de ouders aanwezig, de leerling, de school, het Regioloket en zorgprofessionals. Meer over beide routes vindt u hier

Stap voor stap: van OPP naar toelaatbaarheidsverklaring

Bij de vraag of een leerling toegelaten moet worden tot bijvoorbeeld VSO staat het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) centraal. Vanuit dit OPP wordt steeds bekeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft: van ondersteuning op een ‘gewone’ VO-school tot een extern arrangement. ‘Extern’ betekent: ondersteuning op bijvoorbeeld een school voor VSO. In dit schema ziet u stap voor stap hoe dit werkt.