Procedure TLV-aanvraag

Procedure TLV-aanvraag 

Tijdelijke aanpassing TLV verlenging 

In deze tijden is jullie inzet op de VSO-scholen extra hard nodig. Wij willen, om jullie administratief te ontlasten, de procedure om een verlenging aan te vragen nog verder vereenvoudigen.
Indien er een verlenging van een TLV nodig is, volstaat het om het meest recente OPP dat er ligt en een deskundigheidsverklaring aan te leveren. Die mag zeer kort zijn.
Hieronder zijn enkele voorbeelden van wat er in zo’n deskundigheidsverklaring zou kunnen staan:

 • De ondersteuningsbehoeften in het OPP zijn niet gewijzigd en de doelen zijn grotendeels niet behaald. Wij ondersteunen daarom de verlengingsaanvraag van de TLV VSO.
 • Desbetreffende leerling volgt een examentraject binnen onze onderwijssetting waarbij er deelcertificaten, verdeeld over verschillende leerjaren, behaald kunnen worden.Om toe te kunnen werken naar een volledig diploma is een TLV-verlenging VSO nodig.
 • Wij hebben onvoldoende zicht kunnen krijgen op de ontwikkeling met betrekking tot het functioneren binnen een schoolse setting door het afstandsonderwijs dit schooljaar.
 • Wij ondersteunen een TLV-verlenging VSO om binnen onze gespecialiseerde setting weer goed zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoeftes van de leerling en toe te kunnen werken naar een passende uitstroom.
 • Wij zullen niet controleren op handtekeningen op/evaluaties van het OPP. Mochten ouders en of leerling het niet eens zijn met de verlenging dan zouden we hier wel graag van op de hoogte gebracht worden. We kunnen dan evt. ondersteunen door te bemiddelen en indien de TLV toch aangevraagd zal worden, hebben wij wel een goede evaluatie van de doelen en een uitgebreidere deskundigheidsverklaring nodig.

NB: Bovenstaande gaat enkel om de verlengingen. Voor eerste aanvragen blijft de aanvraagprocedure hetzelfde.

Nu heeft de PO Raad en de Sectorraad Go een brief gestuurd, waarin samenwerkingsverbanden wordt gevraagd om zonder TLV-aanvraag de TLV's met 1 jaar te verlengen. Hiertoe zijn wij ook bereid, maar dat betekent dat je de TLV volgend jaar weer opnieuw aan zult moeten vragen.

Procedure TLV aanvraag

Voor het volgen van onderwijs op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO) is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Scholen kunnen een TLV aanvragen bij het Regioloket van SWVAM.

Er wordt voor een TLV VSO onderscheid gemaakt tussen verschillende procedures:

 • Eerste aanvraag TLV: bij een overstap vanuit het primair onderwijs (BAO, SBO of SO) naar het VSO
 • Overstap vanuit regulier VO naar VSO
 • Verlenging van een TLV binnen het VSO

In dit stroomschema kunt u vinden wie de TLV moet aanvragen en waar dit moet gebeuren.
Meer informatie over de procedure voor het aanvragen van een TLV PrO vindt u hier.

Procedure overstap PO naar VSO

De VSO-school waar de leerling is aangemeld, vraagt bij ons digitaal de TLV aan. Onze aanvraagroute vindt u hier

Procedure overstap VO naar VSO

De VO-school waar de leerling staat ingeschreven kan bij ons de TLV op twee manieren aanvragen: schriftelijk/digitaal via TOP-dossier of via een multidisciplinair overleg (MDO). Zo’n MDO heet dan een ‘MDO-T’ (de T staat voor Toelating) en wordt georganiseerd door de school. Daarnaast zijn de leerling zelf, de ouders, een orthopedagoog van het Regioloket en andere belangrijke betrokkenen (bijv. leerplicht of hulpverleners) aanwezig.

Voordat een TLV-aanvraag ingediend kan worden bij het Regioloket, moet een aantal stappen zijn doorlopen:

 • Het OPP is ingevuld, doorlopen en geëvalueerd. In crisissituaties is het mogelijk hiervan af te wijken. Neem dan voor overleg contact op met het Regioloket.
 • Er is een MDO met ouders geweest, waarin de mogelijkheid voor een TLV-aanvraag is besproken.
 • Er zijn twee onafhankelijke deskundigen, waarvan in ieder geval 1 orthopedagoog of psycholoog, die de TLV-aanvraag ondersteunen en hiervoor een verklaring (willen) afgeven.

Procedure TLV-verlenging

De VSO-school waar de leerling staat ingeschreven, vraagt bij ons schriftelijk of digitaal de TLV aan. Hiervoor hebben wij in ieder geval nodig:

 • Een geëvalueerd OPP
 • Twee deskundigheidsverklaringen die de aanvraag ondersteunen