Langdurig verzuim

Langdurig verzuim

Elke leerling heeft recht op een passende onderwijsplek. Toch komt het voor dat leerlingen langdurig verzuimen ('thuiszitters'). Als scholen en samenwerkingsverband zetten we ons ervoor in dat zij zo snel
mogelijk weer onderwijs volgen.

School: doorlopend melden

Het is belangrijk om zicht te houden op deze leerlingen. Daarom vragen we scholen om langdurig verzuim doorlopend bij ons te melden. Het gaat niet alleen om ongeoorloofd verzuim, maar om alle leerlingen die langdurig verzuimen.

Beperkt of uitgebreid melden

Scholen kunnen melding maken van langdurig verzuim ('thuiszitters') bij het Regioloket. De melding kan beperkt zijn of uitgebreid. Lees hier hoe dit werkt.

Wat doet het Regioloket

Bij een beperkte melding onderneemt het Regioloket geen actie. Bij een uitgebreide melding kan het Regioloket verschillende acties ondernemen. Vaak onderzoeken we eerst hoe de situatie is en welke interventies er lopen. Als het nodig is, organiseren we een MDO of een doorbraakoverleg (zie hier-
onder). Ook kunnen we helpen bij een TLV-aanvraag en meedenken over oplossingen voor hervatten van de schoolgang. We werken altijd met medeweten en instemming van de ouders en/of de leerling.

Doorbraakoverleg

In een doorbraakoverleg draait het om oplossingen. Doel is het wegnemen van knelpunten, zodat de leerling zo snel mogelijk weer onderwijs volgt. Het Regioloket zit het overleg voor. Bij het overleg zijn
de leerling, de ouders en de VO-school (meestal de zorgcoördinator) aanwezig. Samen brengen we in beeld waar de voortgang stokt. We maken afspraken die leiden tot directe acties. Als het nodig is, betrekken we ook leidinggevenden en/of bestuurders.

Aanmelden langdurig verzuimende leerlingen

Scholen kunnen langdurig verzuim ('thuiszitters') melden via TOP-dossier. Klik hier voor de instructie video. 

Interventiemodel langdurig verzuim en thuiszitten PO en VO

In het najaar van 2020 is het interventiemodel langdurig verzuim en thuiszitten in de regio Amstelland en de Meerlanden vastgesteld. De partijen die zich hieraan verbinden, zijn:

  • gemeente Haarlemmermeer
  • gemeente Aalsmeer
  • gemeente Amstelveen
  • gemeente Uithoorn
  • gemeente Ouder-Amstel
  • PO samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer
  • PO samenwerkingsverband Amstelronde
  • VO samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden.

Door in te stemmen met dit werkmodel hebben we een Preventieakkoord gesloten. Hiermee leggen we vast dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het bieden van passend onderwijs en ondersteuning aan kinderen en jongeren in het primair en voortgezet onderwijs in onze regio.

Meer informatie

Actieplan thuiszittersbeleid SWVAM
Doorlopende melding thuiszitters
Verzuimprotocol SWVAM
Format doorbraakoverleg