Zorgplicht

Over de zorgplicht

Omschrijving

Zorgplicht geldt alleen bij leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Zij hebben meer hulp en steun nodig om tot leren te komen dan de school vanuit de basisondersteuning kan bieden. Formeel ligt de zorgplicht bij het bevoegd gezag van de school. In de dagelijkse praktijk voert de school de zorgplicht meestal zelf uit. Onze scholen en de ouders kunnen hierover advies inwinnen bij SWVAM.

Belang

Zorgplicht is een bepaling in de onderwijswet die garandeert dat leerlingen met een ondersteuningsbehoefte een passende onderwijsplek krijgen. Samen met de Amstellandse en Haarlemmermeerse scholen heeft SWVAM de plicht om dit goed te regelen. Zo voorkomen we onnodige stagnaties in de schoolgang van deze leerlingen.

Verantwoordelijkheden

In hun ondersteuningsprofiel beschrijven de scholen wat ze in de basis aan ondersteuning kunnen bieden. De [scholen binnen SWVAM] streven naar een sterke basisondersteuning, zodat ze ook alle leerlingen die lichte ondersteuning nodig hebben, voldoende kunnen begeleiden. Dat doen de docenten, de mentor of andere begeleiders rond de klas. We spreken van ‘extra ondersteuning’ als een leerling meer nodig heeft en er bijvoorbeeld een beroep gedaan wordt op het zorgteam van de school of op begeleiders vanuit andere instellingen.

Zorgplicht is geen plicht tot inschrijving van de leerling. Een school mag een leerling met een ondersteuningsbehoefte weigeren, maar alleen als er een onderbouwde afweging is gemaakt. De school moet dit ook bespreken met de leerling en/of de ouders én er moet een passende andere school gevonden zijn, die de leerling wil inschrijven. Wanneer de ouders en/of de leerling niet naar de passende andere school willen, is het aan henzelf om ander onderwijs te regelen. De school heeft dan aan haar zorgplicht voldaan.

Geldigheid

We spreken alleen van zorgplicht als de leerling met een ondersteuningsbehoefte al op een school ingeschreven staat of als de ouders een schriftelijke aanmelding doen op een school.
Veel scholen maken aanmelden makkelijk via een aanmeldingsformulier op hun website. Een losse e-mail en een per post verstuurde aanmelding zijn ook geldige schriftelijke aanmeldingen. Wanneer de ouders tegelijk bij meerdere scholen aanmelden, dienen zij dit bij alle aanmeldingen aan te geven.

Onderzoek(stermijn)

Na de aanmelding stelt de school vast of er extra ondersteuning nodig is. Vanuit de vorige school gaat altijd een onderwijskundig rapport met de leerling mee. Hierin staan alle gegevens over de onderwijsvoortgang tot dan toe. De ouders en/of de leerling hoeven hiervoor geen toestemming te geven. Een school mag met toestemming van ouders aanvullende informatie opvragen bij derden. Zodra de school de behoefte aan extra ondersteuning vaststelt, gaat de zorgplicht in. De school doet dan binnen zes weken verder onderzoek en bepaalt daarmee zij de extra ondersteuning zelf kan bieden of dat een andere school passender is. Deze periode mag één keer verlengd worden met vier weken. 

Is er binnen tien weken geen besluit over de toelating genomen, en is er niet voor een andere onderwijsplek gezorgd, dan is de school verplicht om de leerling in te schrijven. Dat mag een tijdelijke inschrijving zijn, in afwachting van een inschrijving elders.

OPP

Zodra de ondersteuningsbehoefte van de leerling is vastgesteld, komt er een OPP. De school stelt dit binnen zes weken na de start van de leerling op in overleg met leerling en ouders. De wet bepaalt dat de ouders en/of de leerling zelf instemt met het handelingsdeel van het OPP. Binnen SWVAM gebruiken we het digitale systeem TOP-dossier voor het aanmaken en bijhouden van het OPP.

Overstappen

Tegenwoordig is het advies van de basisschool, wat betreft het niveau, bindend bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Wanneer de VO-school na aanmelding een ondersteuningsbehoefte vaststelt, die meer omvat dan alleen cognitieve en didactische hulpvragen, dan mag er extra ondersteuning komen. Ook als de basisschool hiervoor geen concreet advies gaf. De VO-school heeft ook ruimte om de leerling, ondanks het advies van de basisschool, te weigeren. Zoals eerder genoemd, mag dat alleen als er een onderbouwde afweging is en de bereidheid bij een andere school om de leerling te plaatsen.

Verhuizen

Bij verhuizing uit een andere regio naar SWVAM gelden de normale richtlijnen voor het aanmelden van leerlingen op een nieuwe school. Allereerst krijgen de ouders het advies om hun dochter of zoon minimaal tien weken vóór de geplande verhuisdatum of vóór de start van het nieuwe schooljaar aan te melden. Als er geen extra ondersteuning nodig is en de leerling voldoet aan de plaatsingsvoorwaarden, schrijft de school van aanmelding de leerling direct in. Mocht de school geen plaatsingsmogelijkheid hebben, dan onderzoekt zij of een andere school in hetzelfde werkgebied wel kan plaatsen. Is er geen andere school met plaatsingsruimte te vinden, dan schrijft de school van de eerste voorkeur de leerling in.

Meer informatie

Hoe krijgt mijn kind passend onderwijs?
Ouders en onderwijs
Veel gestelde vragen