Route PrO

Toelaatbaarheid tot het PrO

Om een leerling toegang te verlenen tot het PrO vereist de wet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Het bestuur van het samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden heeft met de invoering van het Passend Onderwijs, met ingang van januari 2016, de wettelijke taak een TLV af te geven voor PrO. Dit wordt verzorgd door het Regioloket.

Wanneer wordt er een TLV aangevraagd?

Wanneer een leerling vanuit het PO een PrO-advies krijgt, melden de ouders/verzorgers hun kind aan bij een Praktijkschool. De Praktijkschool waar de leerling wordt aangemeld vraagt vervolgens een TLV aan bij het Samenwerkingsverband waaronder de Praktijkschool valt. Het kan voorkomen dat een leerling tussentijds geplaatst dient te worden op een Praktijkschool. Dit is het geval wanneer een leerling vastloopt op de VMBO school waar de leerling onderwijs volgt. De zorgcoördinator van de VMBO-school waar de leerling op dat moment staat ingeschreven vraagt de TLV aan.

Wie vraagt er een TLV aan?

Bij een overstap van het PO naar een Praktijkschool dient de zorgcoördinator van de praktijkschool waar de leerling is aangemeld een TLV aan te vragen bij het Samenwerkingsverband waar de Praktijkschool onder valt. Wanneer er sprake is van een tussentijds plaatsing vraagt de zorgcoördinator van de school
van herkomst de TLV aan bij het Samenwerkingsverband waaronder de Praktijkschool valt. 

Vereisten en termijnen

Overstap van VMBO naar PrO

Er dient een volledig ingevuld en ondertekend ontwikkelingsperspectief (OPP) ingediend te worden (ofwel eigen format OPP, ofwel het OPP van het Regioloket). Dit OPP is zo opgesteld dat een goed voortraject, waarin ouders en leerling betrokken zijn, is gewaarborgd. Daarnaast moet de aanmelding worden voorzien van twee ondertekende deskundigheidsverklaringen of één deskundigheidsverklaring ondertekend door twee deskundigen, waarmee de aanvraag wordt onderbouwd. Wanneer dit ter onderbouwing van belang is, kunnen ook onderzoeksverslagen worden toegevoegd.
De mate van zorgvuldigheid in het voortraject en een goed verzorgde TLV-aanvraag bepalen de snelheid waarmee het Regioloket de aanvraag kan behandelen. In ieder geval dient het Regioloket het verzoek tot behandeling binnen 6 weken na ontvangst van de documenten af te ronden. Het Regioloket heeft de mogelijkheid de termijn met nog eens met 4 weken te verlengen. De school kan het Regioloket verzoeken aan te sluiten bij een MDO. Indien mogelijk, zal het besluit dan ook in dat MDO worden genomen.

Overstap van PO naar PrO

De leerling wordt middels een compleet TOP dossier aangemeld bij het Regioloket door de Praktijkschool waar de leerling is aangemeld:

  • Er dient een volledig ingevuld en ondertekend ontwikkelingsperspectief (OPP) ingediend te worden (ofwel eigen format OPP, ofwel het OPP van het Regioloket). Dit OPP is zo opgesteld dat een goed voortraject, waarin ouders en leerling betrokken zijn, is gewaarborgd.
  • De aanmelding moet worden voorzien van twee ondertekende deskundigheidsverklaringen of één deskundigheidsverklaring ondertekend door twee deskundigen, waarmee de aanvraag wordt onderbouwd.
  • Er moet een verslag van een recent intelligentieonderzoek worden meegestuurd. Met recent wordt bedoeld niet ouder dan twee jaar.
  • Er moet een uitdraai van het leerlingvolgsysteem worden meegestuurd.
  • Indien relevant kunnen verslagen van onderzoeken op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling meegestuurd worden.

Binnen 2 werkweken ontvangt de school een ontvangstbevestiging per mail; binnen 6 werkweken ontvangt de school de TLV of een (onderbouwde) afwijzing. In uitzonderlijke situaties volgt bespreking op Regioloket. 

N.B.: Na afgifte van de TLV verstuurd de school een kopie van de beschikking naar de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).

Beoordeling van de TLV aanvraag

Bij de beoordeling van een TLV-aanvraag kijkt het Regioloket of er sprake is van:

  • Een zorgvuldig verlopen voortraject waarin ouder(s)/verzorger(s) en leerling betrokken zijn geweest
  • Een goede documentatie van het voortraject en alle stappen die hierin zijn genomen
  • Een helder beeld van de bevorderende en belemmerende factoren behorende bij de leerling en van de ondersteuningsbehoeften van de leerling
  • Goed onderbouwde deskundigheidsverklaring(en)waarin staat beschreven waarom de TLV-aanvraag ondersteund wordt

Voor een uitgebreide beschrijving kunt u hier het beoordelingskader van het Regioloket bekijken.

Plaatsing binnen het PrO

Het Regioloket geeft een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor PrO. Het Regioloket gaat niet over de plaatsing op een Prakijkschool. Het is aan de ouders om de leerling aan te melden bij een Praktijkschool naar keuze.
Contactpersoon bij het Regioloket voor wat betreft de toewijzing voor Praktijkonderwijs is Joanne Boeschoten: jboeschoten@swvam.nl