+Works

+Works

Als op school de extra ondersteuning onvoldoende heeft gewerkt en een leerling dreigt uit te vallen zonder diploma, kan +Works in beeld komen. De school van herkomst meldt de leerling aan bij het Regioloket.

+Works is voor leerlingen van 15-18 jaar uit het regulier voortgezet onderwijs die beter op hun plek zijn bij een niet schoolse setting. Dit traject duurt gemiddeld 6 maanden tot 1 jaar. Instroom is gedurende het hele schooljaar mogelijk.

De Nadruk ligt bij het opdoen van stage-ervaring en de deelnemer in zijn kracht zetten. Het traject bij +Works bestaat uit twee onderdelen: 24 uur stage en 1 dagdeel training.

De deelnemers worden intensief gecoacht op hun stage door middel van stagebezoeken, het samen bijhouden van opdrachten uit een stageboek en het opstellen en evalueren van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

De training, bestaande uit methodieken bekend in het mbo, bestaat uit verschillende modules met onderdelen als: identiteit, communiceren, reflecteren en loopbaanoriëntatie. Tijdens de training staat stage-ervaring, persoonlijke ontwikkeling en de uitstroom centraal. Er wordt per module ook een externe workshop gegeven door professionals die
aansluit op het thema.

Doorstroom

Tijdens het traject bij +Works wordt er samen met de deelnemer, ouder en in sommige gevallen praktijkbegeleider gekeken naar welke doorstroommogelijkheden het beste aansluiten bij de deelnemer. Wanneer de deelnemer wenst door te stromen naar het middelbaar beroepsonderwijs dan is een mbo niveau 1 het meest gangbaar. Wenst een deelnemer door te stromen naar werk dan kan dit alleen in samenspraak met leerplicht en spelen verschillende factoren een rol. 

Voor meer informatie kan de zorgcoördinator van school van herkomst contact opnemen via onderstaand emailadres:
info@plus-works.nl 

Aanmeldingsroute

Het aanmeldformulier en dossier worden opgestuurd naar het Regioloket, deze stuurt het dossier door naar het team van +Works. Indien nodig, kan tussen de partijen voorafgaande aan het MDO, informatie uitgewisseld worden. 

Tijdens het MDO zijn naast leerling, ouders, school, +Works, Regioloket en leerplicht aanwezig. Na het MDO wordt vastgesteld of +Works de juiste plek is voor de leerling. Na plaatsing volgt een startgesprek bij +Works met de deelnemer en toegewezen +Workscoach. 


Voor het schema aanmeldingsroute klik hier