Zorgplicht

Zorgplicht

Wat zorgplicht betekent

Zorgplicht is een term uit de onderwijswet. Het betekent dat het schoolbestuur ervoor moet zorgen dat uw kind passend onderwijs krijgt. Dat doet het bestuur niet alleen. De schoolbesturen voor voortgezet onderwijs werken samen binnen SWVAM. Samen met de Amstellandse en Haarlemmermeerse scholen regelt SWVAM
dat er een breed aanbod is voor ondersteuning.

Voor wie

Zorgplicht geldt voor kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben. Het samenwerkingsverband SWVAM weet veel over de verschillende vormen van (extra) ondersteuning die mogelijk zijn. Ondersteuning op school, in de regio en daarbuiten. Wilt u meer weten over de zorgplicht voor uw kind? Neem gerust contact op met SWVAM.

Wat zorgplicht niet is

Zorgplicht betekent niet dat een school verplicht is om uw kind in te schrijven als leerling. Niet elke school kan uw kind de ondersteuning bieden die nodig is. Als de school dit niet kan, mag de school de leerling weigeren. Dit kan alleen als de school de ondersteuningsbehoefte van uw kind onderzocht heeft. De school moet dit bespreken met uw kind en/of met u als ouders. Ook moet er een passende andere school gevonden zijn die uw kind wil inschrijven. Bijvoorbeeld een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Wanneer u het schooladvies van de huidige school niet wilt opvolgen, dan heeft u de mogelijkheid om zelf te zoeken naar een passende school. De school heeft dan aan de zorgplicht voldaan

Zorgplicht na inschrijving

Een schoolbestuur heeft zorgplicht als uw kind is ingeschreven op de school. Of als u uw kind schriftelijk hebt aangemeld (via een formulier op de school-site, een e-mail of per post). Geef dan bij de aanmelding aan welke ondersteuning uw kind nodig heeft.

Onderzoek(stermijn)

Hebt u uw kind aangemeld bij een school, dan stelt de school vast of er extra ondersteuning nodig is. Uw kind krijgt altijd een onderwijskundig rapport mee vanuit de vorige school. Hiervoor hoeft u geen
aparte toestemming te geven.

Extra informatie

Soms heeft een school extra informatie nodig. Daarmee kan de school bepalen of uw kind op deze school passend onderwijs kan krijgen. De school mag dan aanvullende informatie opvragen bij derden. Bijvoorbeeld bij een dyslexie-deskundige die uw kind geholpen heeft op de basisschool. Dit opvragen mag alleen met uw toestemming.

Zes + vier weken de tijd

U hebt uw kind ingeschreven op een school. Als deze school de behoefte aan extra ondersteuning vaststelt, gaat de zorgplicht in. De school doet dan binnen zes weken verder onderzoek. In die periode stelt de school een OPP op (OntwikkelingsPerspectiefPlan). Zo bepaalt de school of zij de extra ondersteuning voor uw kind zelf kan bieden. Of dat een andere school passender is. Deze periode mag één keer verlengd worden met vier weken. Daarna moet de school een besluit genomen hebben over de toelating genomen. Is dat niet gebeurd en is er niet voor een andere onderwijsplek gezorgd? Dan is de school verplicht om uw kind in te schrijven. Dat mag wel een tijdelijke inschrijving zijn. Bijvoorbeeld tot er plek is op een school die beter past bij wat uw kind nodig heeft.

Een plan voor ondersteuning

Als duidelijk is welke ondersteuning uw kind nodig heeft, wordt dit vastgelegd in een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Dit plan vat samen wat uw kind kan en nodig heeft. Het geeft u als ouder duidelijkheid. De school stelt het OPP vast binnen zes weken nadat uw kind is gestart op school. Het OPP zorgt ervoor dat docenten en andere professionals uw kind goed kunnen helpen. Als ouders wordt u altijd betrokken bij het maken van een OPP. Voor een deel van het OPP (het handelingsdeel) is de instemming nodig van u en/of uw kind. Binnen SWVAM werken we met TOP-dossier voor het aanmaken en bijhouden van het OPP. Dit systeem is goed beveiligd. Zo beschermen we de privacy van uw kind.

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Het niveau-advies dat uw kind krijgt van de basisschool is bindend bij de overstap naar het voortgezet onderwijs (VO). Soms stelt de middelbare school na aanmelding vast dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan alleen hulp bij het leren zelf. Dan mag er extra ondersteuning komen, ook als de basisschool hiervoor geen concreet advies gaf. De middelbare school heeft ook ruimte om leerlingen te weigeren. Dit mag alleen als dit besluit goed onderbouwd is en als een andere school bereid is om de leerling te plaatsen.

Verhuizen

Verhuist u met uw kind? Dat verandert niets aan de manier waarop u uw kind aanmeldt op school. We adviseren om uw kind minimaal tien weken aan te melden vóór de geplande verhuisdatum of de start van het nieuwe schooljaar. Heeft uw kind geen extra ondersteuning nodig en kan de school uw kind plaatsen, dan schrijft de school uw kind direct in. Is plaatsing niet mogelijk, dan onderzoekt de school of een andere school in dezelfde regio wel kan plaatsen. Als dit niet mogelijk is, dan schrijft de school van de eerste voorkeur uw kind toch in. Verhuist u naar de regio Amstelland en Haarlemmermeer? Wanneer het voor u als ouders bij een verhuizing lastig is om een school te vinden die uw kind wil plaatsen, kunt u SWVAM vragen hierin te bemiddelen.
 

Meer informatie

Hoe krijgt mijn kind passend onderwijs?
Ouders en onderwijs
Veelgestelde vragen