Over de zorgplicht

Over de zorgplicht

Scholen moeten leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek bieden. Dat noemen we de ‘zorgplicht’. De zorgplicht geldt voor nieuwe leerlingen en leerlingen die al op school zitten.

Aanmelding bij een school

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig en/of zorg? Het is belangrijk dat de school dit op tijd weet. U kunt dit doorgeven als u uw kind inschrijft. Na aanmelding beslist de school binnen 6 weken of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan één keer met 4 weken worden verlengd.

Ondersteuning op school

Welke ondersteuning de school kan bieden, vindt u in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Soms kan een school(bestuur) de leerling geen passende plek bieden. Andere schoolbesturen en medewerkers van SWVAM denken dan mee over waar de leerling het beste terecht kan. En wat daarvoor nodig is.

Verwijderen van school

Een leerling kan niet zomaar verwijderd worden van school. Besturen zijn er verantwoordelijk voor dat hun leerlingen onderwijs krijgen. Uitschrijving is pas mogelijk als de leerling op een andere school wordt toegelaten.

Zorgplicht in verschillende situaties

In de documenten hieronder ziet u hoe de zorgplicht werkt in verschillende situaties.

De leerling zit al op school

De leerling wordt aangemeld bij een reguliere VO-school

De leerling wordt aangemeld bij een school voor speciaal (basis-)onderwijs (SBAO / SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Wanneer de zorgplicht niet geldt

De zorgplicht geldt niet als

  • de school waar de leerling wordt aangemeld vol is.

  • ouders weigeren de grondslag van de school te onderschrijven.

  • leerlingen bijvoorbeeld een taalachterstand hebben en daardoor extra ondersteuning nodig hebben. (Hiervoor zijn aparte budgetten bij scholen en gemeenten.)

  • de leerling wordt aangemeld bij een instelling in cluster 1 (onderwijs voor leerlingen die slechtziend of blind zijn) of cluster 2 (onderwijs voor leerlingen die slechthorend zijn, doof of kampen met een communicatieve beperking). Deze instellingen vallen niet onder het samenwerkingsverband SWVAM.

  • de leerling niet voldoet aan de vooropleidingseisen. Bijvoorbeeld: als een VMBO-leerling zich aanmeldt op een VWO-school.