Corona nieuws

Corona nieuws (laatst gewijzigd op 18-06-2021)

Tijdelijke aanpassing TLV verlenging

In deze tijden is jullie inzet op de VSO-scholen extra hard nodig. Wij willen, om jullie administratief te ontlasten, de procedure om een verlenging aan te vragen nog verder vereenvoudigen.
Indien er een verlenging van een TLV nodig is, volstaat het om het meest recente OPP dat er ligt en een deskundigheidsverklaring aan te leveren. Die mag zeer kort zijn.
Hieronder zijn enkele voorbeelden van wat er in zo’n deskundigheidsverklaring zou kunnen staan:

  • De ondersteuningsbehoeften in het OPP zijn niet gewijzigd en de doelen zijn grotendeels niet behaald. Wij ondersteunen daarom de verlengingsaanvraag van de TLV VSO.
  • Desbetreffende leerling volgt een examentraject binnen onze onderwijssetting waarbij er deelcertificaten, verdeeld over verschillende leerjaren, behaald kunnen worden.Om toe te kunnen werken naar een volledig diploma is een TLV-verlenging VSO nodig.
  • Wij hebben onvoldoende zicht kunnen krijgen op de ontwikkeling met betrekking tot het functioneren binnen een schoolse setting door het afstandsonderwijs dit schooljaar.
  • Wij ondersteunen een TLV-verlenging VSO om binnen onze gespecialiseerde setting weer goed zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoeftes van de leerling en toe te kunnen werken naar een passende uitstroom.
  • Wij zullen niet controleren op handtekeningen op/evaluaties van het OPP. Mochten ouders en of leerling het niet eens zijn met de verlenging dan zouden we hier wel graag van op de hoogte gebracht worden. We kunnen dan evt. ondersteunen door te bemiddelen en indien de TLV toch aangevraagd zal worden, hebben wij wel een goede evaluatie van de doelen en een uitgebreidere deskundigheidsverklaring nodig.

NB: Bovenstaande gaat enkel om de verlengingen. Voor eerste aanvragen blijft de aanvraagprocedure hetzelfde.

Nu heeft de PO Raad en de Sectorraad Go een brief gestuurd, waarin samenwerkingsverbanden wordt gevraagd om zonder TLV-aanvraag de TLV's met 1 jaar te verlengen. Hiertoe zijn wij ook bereid, maar dat betekent dat je de TLV volgend jaar weer opnieuw aan zult moeten vragen.

Onderwijs op V(S)O scholen vanaf de zomervakantie

Middelbare scholen zijn vanaf de zomervakantie weer volledig open. Ook de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen op middelbare scholen is losgelaten. Daardoor is ruimte ontstaan voor bijv. lessen met meer leerlingen. Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter afstand. In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs en het praktijkonderwijs is dat niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.

Scholen moeten zich houden aan de volgende regels:

  • strikte hygiënemaatregelen van het RIVM;
  • het beperken van het aantal contacten door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden;
  • goede check of kinderen corona-gerelateerde klachten hebben zodat ze dan thuis blijven;
  • besmettingsgevallen melden bij de GGD.
 

Geoorloofd verzuim

Leerlingen die last hebben van corona-gerelateerde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging of koorts)* moeten thuisblijven. Bij 24 uur klachtenvrij, mag uw kind weer naar school. Leerlingen blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

Leerlingen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (onderliggende aandoeningen) of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
Ouders nemen in dat geval contact op met de schoolleiding. Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is. In deze situaties biedt de school onderwijs op afstand aan voor deze leerlingen. Het inzetten van ondersteuning en het bijhouden van een dossier dat inzicht geeft in de problematiek, de begeleiding en de voortgang is hierbij geboden. In het leerlingvolgsysteem is het wenselijk dat bijgehouden wordt dat de reden van afwezigheid op school in relatie staat tot corona.

*Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Uw kind mag dan gewoon naar school. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent? Houd uw kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen. Als de school uw kind niet wil ontvangen, leg dan in een gesprek aan school uit dat u de klachten herkent als chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts. En dat dit voor u een herkenbaar beeld is. Uw kind kan dan gewoon naar school. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet uw kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Als het gesprek met de school geen resultaat oplevert, neem dan contact op met de lokale GGD. Deze geeft op basis van een handreiking advies in specifieke situaties.

Ongeoorloofd verzuim

 

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school, of aan het als alternatief aangeboden afstandsonderwijs, zonder geldige reden. De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de vakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.

Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt heeft de school de verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden bij DUO. Het is daarbij belangrijk dat de school in gesprek gaat met de ouders, om hen ertoe te bewegen de leerling weer naar school te laten komen. De leerplichtambtenaar kan hierbij helpen. Meer informatie over het melden van verzuim is te vinden op de website van DUO


Voor uitgebreidere informatie over het coronabeleid verwijzen wij naar de site van de Rijksoverheid of naar de school van uw leerling.


Brief van de VO raad 'Handelingskader thuisblijvers corona ontwikkeld'

Corona en mentale gezondheid leerlingen
Informatie over jeugd in coronatijd 
Nieuw servicedocument OCW rond onderwijs en corona
Protocol Onderwijs tijdens corona geüpdatet
Leerlingen ondersteunen bij mentale problemen
Flyer ouders jeugdgezondheidszorg in coronatijd
Flyer parents youth health care during corona and lockdown (English)
Flyer voor school GGD Kennemerland jeugdgezondheidszorg in coronatijd
Routekaart Ingrado verzuim corona 
Geen doorgang open huizen/open dagen VO scholen Kernprocedure AMSTELLAND - voorjaar 2021
Vernieuwde beslisboom thuisblijven of naar school
Weer aanwezig op school

GGD-nieuwsbrief voor ouders van kinderen op de kinderopvang, premair en op het VO april 2021
GGD nieuwsbrief voor ouders over testen kinderen
GGD stappenplan voor leidinggevende bij Coronabesmetting op het VO
GGD Kennemerland Corona nieuwsbrief 1 februari 2021 
GGD Kennemerland Corona nieuwsbrief 17 december 2020  
GGD Kennemerland Corona nieuwsbrief 25 november 2020